Kancelaria adwokacka - Szczecin Kancelaria adwokacka - Szczecin

Zaangażowanie. Wiedza.

PL | EN | DE | IT | FR | S | kontakt

Przedsiębiorcy indywidualni

  Kancelaria oferuje obsługę prawną przedsiębiorców, w tym prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Zajmujemy się planowaniem rozwiązań prawnych dla powstających podmiotów gospodarczych, dokonujemy zmian w istniejących firmach oraz uczestniczymy przy sprzedaży przedsiębiorstw lub ich części.

Ze względu na zasadę osobistej odpowiedzialności majątkowej przedsiębiorców jednoosobowych przygotowujemy rozwiązania dla zmniejszenia ewentualnych ryzyk w stosunkach wynikających z umów handlowych czy pracowniczych. Pomagamy dobrać rozwiązania prawne dla planowanych przedsięwzięć, a także wyjaśniamy wątpliwości powstające w codziennej pracy przedsiębiorstw wobec rozbieżnych interpretacji obowiązujących przepisów oraz ich częstych zmian. Kancelaria ma siedzibę w Szczecinie, dzięki jednak współpracy z prawnikami w największych miastach realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Poniżej oraz w kolejnych zakładkach kierowanych do przedsiębiorców zamieszczono podglądowe informacje na temat działalności gospodarczej, zasad rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej, standardowego zakresu bieżącej obsługi oraz windykacji należności.

Działalność gospodarcza.

Pojęcie „działalności gospodarczej” jest definiowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (z dnia 2 lipca 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa (…) wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Tak rozumiana działalność gospodarcza musi być prowadzona w jednej dopuszczalnych prawnie form. Osoby fizyczne mogą prowadzić działalność w formie:

  • indywidualnej działalność gospodarczej;
  • spółki cywilnej,
  • spółki osobowej - jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

Działalność gospodarcza może być także prowadzona przez osoby prawne w formie m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Każda osoba fizyczna (osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą), osoba prawna (np. spółka z o.o. czy też spółka akcyjna) i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą – jest przedsiębiorcą.

Indywidualna działalność gospodarcza czyli przedsiębiorstwo jednoosobowe jest najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady, indywidualną działalność gospodarczą prowadzić mogą osoby fizyczne, które są pełnoletnie i nie zostały ograniczone w swojej zdolności do czynności prawnych.
Zaletą tej formy działalności są:

  • brak wymagań kapitałowych - nie jest bowiem określona minimalna wielkość kapitału;
  • łatwe jej rozpoczęcie - niezbędny jest wpis do ewidencji, uzyskanie numeru identyfikacyjnego NIP i REGON oraz otwarcie rachunku bankowego, zgłoszenie do systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ZUS, ewentualnie – Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • samodzielne zarządzanie i ustalenie podziału obowiązków oraz dokonywanie zmian związanych z profilem działalności czy kapitałem firmy;
  • prostota rozliczeń finansowo-księgowych.

Istotną jednakże niedogodnością takich jednoosobowych przedsiębiorstw jest ta okoliczność, iż ich właściciele odpowiadają bez ograniczeń za zobowiązania firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak również należącym do nich majątkiem niezaangażowanym w przedsiębiorstwo – w tym stanowiącym wspólność majątkową małżonków. Oznacza to, że w wypadku niepowodzenia przedsięwzięcia – gdyby przedsiębiorca nie był w stanie spłacać swoich zobowiązań – jego wierzyciele mogą doprowadzić do odzyskania należnych im kwot z całego majątku takiego przedsiębiorcy, także tego, który został wypracowany przez małżonka. W ten sam sposób, co do zasady, ukształtowana jest odpowiedzialność majątkowa wspólników wspomnianych wyżej spółek osobowych – spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej, a także spółki cywilnej.


Opracowanie: Kancelaria adwokacka w Szczecinie - adwokat Tomasz Bąk ul. Niedziałkowskiego 18/2. 71-403 Szczecin

 

 

Siedziba kancelarii

Kancelaria adwokacka 
Bąk Matkowska Swacha
Adwokaci spółka partnerska
Plac Zgody 1 lok. I, 70-472 Szczecin
 
tel./fax: (+48) 91 820 29 29
kom:     (+48) 507 09 66 39
e-mail:  kancelaria@tbak.pl